14 let
praxe
přes 1000 spokojených klientů
95 %
právních
oborů

Naše služby

sepisování smluv a listin
právní poradenství
zastoupení v řízeních
transakce nemovitostí
advokátní úschovy
vymáhání pohledávek
a mnoho dalšího

Poskytujeme všestranně zaměřenou právní pomoc soukromým osobám, firmám, podnikatelům i veřejně prospěšným institucím. Své služby nabízíme již od roku 2008 ve všech oblastech práva soukromého – občanské, obchodní, rodinné i pracovní – i v oboru práva veřejného. Základem našich úspěchů je lidský, poctivý a přímý přístup ke klientům.

Reference

Naši partneři

Tým kanceláře

JUDr. Petr Novotný
advokát
novotny@advokat21.cz
Mgr. Petr Mlích
advokátní koncipient
mlich@advokat21.cz

Kontakt

JUDr. Petr Novotný, advokát
Jugoslávských partyzánů 1599/31
160 00 Praha 6 – Dejvice

e-mail: novotny@advokat21.cz
ID datové schránky: 3c7j2jk
telefon:

IČO: 71466819
DIČ: CZ7704172982

Fyzická osoba zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 11884

Jak se k nám dostanete?

Městskou dopravou: metrem A do stanice Dejvická a poté autobusem č. 107 do zastávky Čínská nebo tramvajemi č. 8 a 18 ze zastávky Vítězné náměstí do zastávky Zelená (směr Nádraží Podbaba).

Vlakem: do stanice Praha-Podbaba lze přijet vlakem jak od Kralup nad Vltavou, tak z pražských stanic Holešovice, Masarykovo nádraží, Hostivař nebo Libeň. Ze stanice Praha-Podbaba je to k nám cca 10 minut pěšky.

Autem: v Dejvicích bývají často kolony a plná parkovací místa, počítejte proto se zdržením. Sazby parkovného se na fialových zónách – označených přerušovanou bílou čárou – pohybují od 10 do 30 Kč za hodinu stání. V případě modrých zón je parkovné 60 Kč za hodinu a platit lze pouze mobilní aplikací (přes Mapy.cz nebo mpla.cz). Alternativně lze zaparkovat i u obchodního domu Kaufland vzdáleného cca 10 minut pěšky od nás, kde je prvních 120 minut parkování zdarma a poté se platí 50 Kč za hodinu (hotově v automatu při odjezdu).

Bankovní spojení

Peněžní ústav:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo účtu: 2106493156/2700
(účet není určen pro přijímání úschov)

SWIFT (BIC): BACX CZ PP
IBAN: CZ1427000000002106493156

Informace o mimosoudním řešení sporů pro spotřebitele

V případě, že jste jako náš klient spotřebitelem (právní pomoc Vám není poskytována v souvislosti s Vaší podnikatelskou činností) a dojde mezi námi ke vzniku sporu ze smlouvy o poskytování právní pomoci, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, můžete podat návrh na mimosoudní řešení sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká advokátní komora
Národní 118/16
110 00 Praha 1 – Nové Město
e-mail: epodatelna@cak.cz
ID datové schránky: n69admd

Více informací naleznete na stránkách České advokátní komory.

Zásady ochrany osobních údajů

 1. Úvodní ustanovení
  1. Tyto zásady (dále jen „Zásady“) vydává správce údajů, kterým je JUDr. Petr Novotný, advokát, ev. č. ČAK 11884, IČO 714 66 819, se sídlem Jugoslávských partyzánů 1599/31, 160 00 Praha 6 – Dejvice (dále jen „Správce“).
  2. Kontaktní údaje Správce jsou:
   • JUDr. Petr Novotný, advokát
   • adresa: Jugoslávských partyzánů 1599/31, 160 00 Praha 6 – Dejvice
   • ID datové schránky: 3c7j2jk
   • e-mail: novotny@advokat21.cz
  3. Tyto Zásady Správce vydává za účelem splnění svých informačních povinností vůči subjektům údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 (dále jen „GDPR“).
  4. Tyto Zásady se vztahují na zpracování osobních údajů prováděné Správcem při poskytování právních služeb a správě majetku, pokud zvláštní zásady vydané Správcem nestanoví pro určité případy jinak.
  5. Správce je povinnou osobou podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a je povinen provádět opatření podle tohoto zákona a dalších předpisů, mimo jiné provádět identifikaci a kontrolu klienta. Za tímto účelem je povinen shromažďovat a uchovávat osobní údaje klienta a pořizovat kopie dokladů, z nichž tyto údaje ověřil.
  6. Subjektem údajů se v těchto Zásadách rozumí fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují.
 2. Zpracování osobních údajů
  1. Správce při poskytování služeb zpracovává osobní údaje za těmito účely:
   • plnění smlouvy o poskytování právních služeb nebo správě majetku uzavřené se subjektem údajů nebo plnění opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením takové smlouvy,
   • splnění právních povinností, které se na Správce vztahují,
   • ochrana oprávněných zájmů Správce.
  2. Právním základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) GDPR. Právní základ zpracování pro splnění povinností uložených Správci je upřesněn v čl. 4.
  3. Poskytování osobních údajů vyplývá z žádosti subjektu údajů o poskytování služeb a jejich poskytnutí není jeho povinností. Neposkytnutí údajů může ovlivnit výsledek činností prováděných Správcem ve prospěch subjektu údajů nebo mít za následek vznik oprávnění či povinnosti Správce neuzavřít se subjektem údajů smluvní vztah, případně takový vztah ukončit.
  4. Oprávněnými zájmy Správce, pro účely jejichž ochrany může osobní údaje zpracovávat, jsou zejména jeho práva související s poskytováním služeb subjektu údajů.
  5. Příjemci osobních údajů jsou výlučně:
   • Správce,
   • zaměstnanci Správce, kteří jsou vázáni povinností mlčenlivosti,
   • jiní advokáti, kteří Správce při plnění jeho povinností vůči subjektu údajů substituují, a jejich zaměstnanci, kteří jsou vázáni povinností mlčenlivosti,
   • Česká advokátní komora, stanoví-li tak právní nebo stavovský předpis,
   • v případě účetních a daňových dokladů též osoby vedoucí pro Správce účetnictví,
   • třetí osoby včetně orgánů veřejné moci, jimž je Správce povinen údaje předat nebo jimž je nutné údaje předat za účelem splnění smlouvy nebo opatření ve prospěch subjektu údajů nebo k ochraně oprávněných zájmů Správce.
  6. V případě, že je nutné předat osobní údaje třetí osobě, poskytne jí Správce údaje jen v takovém rozsahu, který je v daném případě nezbytný.
  7. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu poskytování právních služeb nebo správy majetku až do jejich ukončení. Poté jsou osobní údaje uchovávány:
   • po dobu nezbytně nutnou pro ochranu oprávněných zájmů Správce, nejméně však po dobu 4 let od ukončení poskytování služeb subjektu údajů,
   • po dobu 5 let od ukončení poskytování právních služeb v případě údajů, které jsou součástí klientského spisu,
   • po dobu 10 let od ukončení správy majetku v případě dokumentů souvisejících se správou majetku,
   • po dobu 10 let od konce kalendářního měsíce, v němž bylo ukončeno poskytování služeb, v případě údajů uvedených v § 16 zákona č. 253/2008 Sb.,
   • po dobu 5 let od konce příslušného účetního období v případě účetních dokladů,
   • po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, v němž se uskutečnilo plnění, v případě daňových dokladů,
   • po dobu 10 let od provedení autorizované konverze dokumentu v případě údajů, které jsou součástí označení vstupu v evidenci provedených konverzí,
   • do doby vrácení knihy o prohlášeních o pravosti podpisu České advokátní komoře, jsou-li údaje její součástí.
 3. Práva subjektu údajů
  1. Subjekt údajů má za podmínek stanovených v čl. 15 až 21 GDPR právo:
   • na přístup k osobním údajům, které se ho týkají (čl. 15 GDPR),
   • na opravu osobních údajů (čl. 16 GDPR),
   • na výmaz osobních údajů (čl. 17 GDPR),
   • na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 GDPR),
   • vznést námitku proti zpracování osobních údajů (čl. 21 GDPR),
   • na přenositelnost osobních údajů (čl. 20 GDPR).
  2. Subjekt údajů má dále v případě, že se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů došlo k porušení právních předpisů, právo podat stížnost k dozorovému úřadu, jímž je:
   • Úřad pro ochranu osobních údajů
   • adresa: Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice
   • ID datové schránky: qkbaa2n
   • e-mail: posta@uoou.cz
 4. Právní a jiné předpisy ukládající Správci povinnost zpracovat osobní údaje
  1. Právním základem, na jehož základě je Správce povinen zpracovávat osobní údaje v souvislosti s poskytováním právních služeb nebo se správou majetku, jsou:
   • § 11 a § 31 odst. 2 písm. b) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
   • § 25 odst. 1, § 25a odst. 4 a § 56a odst. 3 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii,
   • čl. 3 usnesení představenstva České advokátní komory č. 9/1999 Věstníku ze dne 8. 11. 1999, kterým se stanoví některé podrobnosti o dokumentaci advokáta vedené při poskytování právních služeb,
   • § 28, § 29 a § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
   • § 16 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
   • § 26 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
Stáhnout v PDF