Řešení sporů a zastupování

Řešení sporů a zastupování v advokátní kanceláři Advokát 21

Specializujeme se na řešení sporů a zastupování klientů v široké škále právních oblastí. Základem našich služeb v oblasti řešení sporů je přesně cílená pomoc klientům na základě důkladné analýzy jejich situace s citem pro lidskou stránku věci. Se znalostí dynamiky právních procesů a soudní praxe a s důrazem na individuální přístup k jednotlivým případům poskytujeme odborné právní služby, které jsou zárukou nejen pro dosažení spravedlnosti, ale i pro ochranu zájmů našich klientů. Zároveň věříme, že základem úspěšné spolupráce je důvěra a otevřená komunikace, založená na opravdovém a upřímném zájmu o klienta. Při poskytování našich služeb pak usilujeme kromě poskytování vynikajících právních služeb také o maximální transparentnost a naplnění etických standardů.

Řešení sporů a zastupování
Řešení sporů a arbitráže

Civilní a obchodní spory

V oblasti civilních sporů nabízíme komplexní zastupování a poradenství ve všech typech vztahů, například ve sporech vyplývajících z kupních a převodních smluv, z neplnění smluvních podmínek, ze smluv o dílo, z vadných plnění, náhrad škody, záruk a reklamací nebo v nájemních či sousedských sporech, ať se jedná o neplacení nájemného, výpovědi z nájmu bytu, spory o stav nemovitostí, otázky hranic pozemků, práva na přístup a užívání nemovitosti nebo konflikty vyplývající z hluku a znečištění.

Kromě toho se věnujeme také ochraně osobnosti a poskytujeme odbornou pomoc proti neoprávněným zásahům do soukromí, cti nebo pověsti, ať už jde o ochranu integrity a důstojnosti našich klientů v konfrontaci s nepravdivými tvrzeními a urážkami, o neoprávněné zpracování jejich osobních údajů nebo jakékoli jiné narušení jejich soukromého života.

V neposlední řadě také poskytujeme profesionální zastoupení v oblasti obchodu a trhu. Naše služby podnikatelům jsou komplexní a pokrývají jejich potřeby od běžné provozní agendy a nastavení základních procesů, včetně tvorby obchodních podmínek, až po mimořádné spory v oblasti nekalé soutěže nebo například ochrany obchodního tajemství. Nabízíme vedle toho i poradenství v interních sporech včetně sporů mezi akcionáři nebo společníky. Samozřejmě jsme také připraveni poskytovat profesionální pomoc a zastoupení v oblasti ochrany spotřebitelů.

Řešení sporů a arbitráže

Nemovitostní a stavební spory

V oblasti nemovitostí a stavebních vztahů poskytujeme poradenství a zastoupení ve všech druzích případů, od jednoduchých sousedských neshod, přes otázky věcných břemen a služebností, hranic pozemků a spory o veřejné cesty až po komplexní a složité stavební spory. Porozumění právním a technickým aspektům těchto sporů je zásadní pro jejich úspěšné řešení, proto klademe nejvyšší důraz na porozumění a analýzu každé jedinečné situace, abychom našim klientům poskytovali potřebnou podporu.

V oblasti sousedských vztahů se věnujeme také věcným břemenům a služebnostem, otázkám hranic pozemků nebo vydržení vlastnictví. Řešení sousedských sporů vyžaduje důkladnou znalost lokálních poměrů a schopnost efektivně jednat s protistranou, proto se zaměřujeme nejen na poskytnutí kvalitních právních služeb, ale také na vyjednávání a zastupování s cílem dosáhnout uspokojivého výsledku pro všechny zúčastněné strany.

V oblasti stavebních sporů se zabýváme širokou škálou problémů, včetně sporů o dokončení díla, vady díla, záruky a reklamace, ochrany vlastnických práv k nemovitostem, od zemědělských pozemků až po bytové jednotky, nebo řešení sporů z imisí, jako je hluk, znečištění či narušování soukromí.

Řešení sporů a arbitráže

Pracovněprávní spory

Dále nabízíme poradenství a zastupování v oblasti pracovního práva. Spory na pracovišti mohou být pro obě strany stresující a mají potenciál ovlivnit nejen profesionální, ale i osobní životy zúčastněných. Proto i v této oblasti je základem našich služeb maximální zájem o klienta a jeho jedinečnou situaci s cílem je poskytovat profesionální služby, které pomohou řešit pracovněprávní spory efektivně a s co nejlepším možným výsledkem pro naše klienty.

Zabýváme se širokou škálou pracovněprávních sporů, včetně neoprávněných výpovědí, sporů týkajících se pracovních podmínek, diskriminace na pracovišti, narušování pracovního prostředí a otázek týkajících se pracovních smluv. Své služby nabízíme jak zaměstnancům, tak zaměstnavatelům, což nám umožňuje nabídnout vyvážený pohled na každou situaci a formulovat strategie přizpůsobené specifickým potřebám každého klienta.

V oblasti pracovního práva klademe důraz na maximální citlivost a odhodláním najít řešení, která jsou nejen právně správná, ale také spravedlivá a udržitelná pro všechny zúčastněné strany. S důrazem na profesionální etiku, transparentnost a otevřenou komunikaci usilujeme o to, aby byly zájmy našich klientů efektivně chráněny a prosazovány.

Řešení sporů a arbitráže

Exekuční a insolvenční spory

Významnou část naší praxe tvoří také spory a poradenství v oblasti exekucí a insolvencí. Zastupujeme jak věřitele, tak dlužníky, a můžeme tedy nabídnout bohaté zkušenosti v oblasti vymáhání dluhů i ochrany dlužníků před nekalými postupy nepoctivých věřitelů.

Nabízíme poradenství ohledně všech aspektů exekučního procesu, včetně možností obrany proti neoprávněným nebo nesprávně provedeným exekucím. V oblasti insolvencí se zaměřujeme na správné uplatnění pohledávek klientů vůči dlužníkům v úpadku, ale také na pomoc klientům čelícím finančním obtížím a předlužení, včetně restrukturalizace dluhů nebo osobního oddlužení. Naše klienty zastupujeme ve všech fázích insolvenčního řízení, od podání insolvenčního návrhu po jednání s věřiteli a insolvenčními správci.

Rozumíme, že i exekuční a insolvenční spory mohou být emocionálně náročné a mají potenciál zásadně ovlivnit životy našich klientů. Proto klademe důraz na citlivý a diskrétní přístup a poskytujeme odborné poradenství, které je zaměřené na dosažení nejlepších možných výsledků pro naše klienty v jejich situaci.

Řešení sporů a arbitráže

Řešení sporů na míru

Každý spor představuje jedinečnou výzvu, a proto usilujeme o mimosoudní řešení, kdykoli je to možné, ale jsme plně připraveni obhajovat zájmy našich klientů i před soudem, pokud nelze jejich situaci uspokojivě řešit mírnějším způsobem. Naším cílem je zajistit, aby byla práva našich klientů chráněna a aby jakékoli vzniklé problémy byly řešeny efektivně a s co nejlepším výsledkem, a to s důrazem na hledání řešení, která pro naše klienty minimalizují stres a finanční zátěž.

Řešení sporů a arbitráže

Důvěra, porozumění a dlouhodobá podpora

Klademe důraz na budování dlouhodobých vztahů s našimi klienty, které stojí na pevných základech důvěry, porozumění a vzájemného respektu. Pevně věříme, že tyto principy jsou nezbytné pro poskytování úspěšných a efektivních právních služeb. Naši klienti se tak mohou spolehnout nejen na naši okamžitou pomoc v současných právních záležitostech, ale také na naši podporu a strategické poradenství do budoucna.

Naším cílem je být více než jen právními poradci – chceme být důvěrnými partnery naších klientů na jejich životní cestě, bez ohledu na to, zda čelí výzvám, nebo prožívají období úspěchu. Jsme proto připraveni poskytnout nezbytnou podporu a odborné vedení v jakékoli situaci, která vyžaduje právní expertízu.