Rodinné právo

Rodinné právo v advokátní kanceláři Advokát 21

Rodinné právo je jednou z klíčových oblastí naší praxe. Chápeme, že rodinné záležitosti jsou citlivé a mohou být emočně náročné, a proto usilujeme o přístup, který spojuje profesionální právní poradenství s lidským přístupem a empatií. Naším cílem je vždy najít udržitelné a dlouhodobé řešení pro naše klienty a jejich rodiny se zvláštním důrazem na uspořádání poměrů nezletilých dětí. JUDr. Novotný se stal krátce po jejím vzniku členem Unie rodinných advokátů, která sdružuje advokáty specializující se na rodinné právo, jejímž cílem je zkvalitňovat odbornou právní pomoc v oblasti rodinného práva, a to s důrazem na profesionalitu, etiku a ochranu práv klientů. Samozřejmostí v této i v dalších oblastech je kontinuální vzdělávání a sledování nových trendů. Cíleně a kontinuálně se zabýváme též vlastním osobnostním seberozvojem mimo oblast práva, který nám pomáhá získávat potřebný nadhled a být tak oporou našim klientům ve složitých emocionálních kauzách.

Rodinné právo
Rodinné právo

Zastupování v rodinných sporech

Nabízíme zastupování ve všech typech rodinných sporů, včetně rozvodů, vypořádání majetku, výchovy a péče o děti, jejich výživné a stýkání s rodiči. Ke všem případům přistupujeme citlivě, diskrétně a komplexně. Zaměřujeme se na nalezení a dosažení dlouhodobého řešení, které umožní za sebou zanechat nepříjemné situace a umožní další fungování rodinných vztahů. Samozřejmostí je respektování soukromí našich klientů.

Důraz klademe na porozumění všem aspektům situace našich klientů a pochopení osobní i právní dimenze každého případu, což nám umožňuje hledat přizpůsobené a efektivní řešení. Věnujeme se důkladné přípravě každého případu, včetně analýzy relevantních dokumentů a přípravy strategií zastupování v jednáních nebo u soudu. Naším cílem je dosáhnout dohod nebo řešení, které jsou férové a udržitelné pro všechny strany, a to zejména s důrazem na minimalizaci dopadu sporů na nezletilé děti.

Rodinné právo

Rozvody a rozchody

Rozvodové řízení může být emocionálně náročné a právně složité. Proto poskytujeme odborné poradenství a zastupování v rozvodových řízeních, kde se zaměřujeme na dosažení nejlepšího možného výsledku pro naše klienty. Naším cílem je navigovat naše klienty rozvodovým procesem s ohledem na všechny jeho aspekty – od otázek týkajících se péče o děti až po majetkové vypořádání a řešení všech dalších právních otázek spojených s rozvodem.

Kromě rozvodů manželství, poskytujeme také právní pomoc a poradenství v případě rozchodů nesezdaných párů. I tyto rozchody mohou být složité, zejména pokud jde o společný majetek, finanční závazky nebo otázky týkající se péče o společné děti. Nabízíme proto komplexní poradenství i pro nesezdané páry, které se rozhodly ukončit svůj vztah, a pomáháme jim řešit právní otázky, které s tím souvisejí.

Pečlivě pracujeme s našimi klienty na pochopení jejich specifických potřeb a cílů, aby bylo možné formulovat strategii, která nejlepším způsobem chrání jejich práva a zájmy. Věnujeme se důkladné přípravě ve všech fázích procesu, včetně jednání, mediace a případně i soudního řízení. Ať už jde o rozvod nebo rozchod, naše kancelář je připravena klientům poskytnout podporu, poradenství a zastoupení, aby byl celý proces co nejhladší a co nejméně stresující pro všechny zúčastněné.

Rodinné právo

Majetkové vypořádání manželů a partnerů

Rozdělení společného majetku může být jedním z nejsložitějších aspektů rozvodu nebo rozchodu. Proto se zaměřujeme na to, aby výsledné řešení bylo spravedlivé, transparentní a v souladu s právy a zájmy obou stran. Naším cílem je vyjednat dohody, které nejenže splňují právní požadavky, ale také reflektují osobní a finanční potřeby klientů.

Vždy klademe důraz na celkový majetkový kontext našich klientů a strategii, která nejlépe chrání jejich majetkové zájmy. Soustředíme se také na daňové a finanční aspekty majetkového vypořádání, abychom pomohli klientům najít vždy pro ně nejvýhodnější řešení.

Nakonec, vždy hledáme řešení, která jsou optimální pro obě strany, a usilujeme o to, aby vypořádání bylo dosaženo mimosoudní cestou. Nicméně jsme připraveni zastupovat naše klienty i v soudních řízeních, pokud je to nutné pro dosažení spravedlivého výsledku. Bez ohledu na složitost případu, jsme zde, abychom poskytli podporu, poradenství a zastoupení v každém kroku majetkového vypořádání a naším cílem je zajistit spravedlivé a vyvážené řešení, které bude respektovat práva a zájmy našich klientů.

Rodinné právo

Priorita zájmů dětí

V rodinných sporech, kde jsou zúčastněny děti, klademe maximální důraz na jejich zájmy. Jsme přesvědčeni, že zájmy dětí by měly být vždy na prvním místě, a proto pomáháme hledat řešení, která nejlépe slouží jak potřebám našich klientů, tak blahu nezletilých dětí. Při řešení otázek týkajících se výchovy a péče o děti, výživného a stýkání s rodiči se proto soustředíme na to, aby byly zajištěny nejlepší možné podmínky pro rozvoj a pohodu dětí.

Každá rodina je jedinečná, a proto vždy hledáme individuální řešení, která nejlépe odpovídají specifickým okolnostem každého případu. Vždy hledáme cesty, jak zajistit, aby byla chráněna práva a potřeby dětí a zároveň byly respektovány práva a zájmy našich klientů. Věříme, že pečlivým a empatickým přístupem je možné dosáhnout výsledků, které slouží nejlepším zájmům všech zúčastněných.

Rodinné právo

Udržitelné a dlouhodobé řešení vztahů

Věříme, že nejlepší řešení rodinných právních záležitostí spočívá v nalezení rovnováhy mezi právními požadavky a emocionálními potřebami zúčastněných stran. Přistupujeme k případům individuálně s cílem najít řešení, která jsou udržitelná a povedou k dlouhodobé harmonii pro všechny zúčastněné.

Pokud je to možné a v zájmu našich klientů, preferujeme řešení sporů mimosoudní cestou. Vždy usilujeme o dosažení dohod, které chrání zájmy našich klientů a zároveň nabízejí férové a udržitelné řešení pro všechny zúčastněné. Klíčové je pro nás také pomoci klientům nastavit rodinné vztahy do budoucna, a to nejen z hlediska právních aspektů, ale také jejich osobní spokojenosti, harmonie v rodinném životě a fungujících rodinných vztahů.

Rodinné právo

Péče o rodinný majetek

Poskytujeme rovněž poradenství v oblasti správy a ochrany rodinného majetku a jmění. Efektivní správa a ochrana rodinného majetku jsou klíčové pro zachování a předání hodnot budoucím generacím. Naším cílem je proto pomoci našim klientům zajistit, aby rodinná aktiva byla nejen chráněna, ale také spravována s maximální efektivitou, strategickým přístupem a za použití vhodných právních nástrojů.

Kromě správy existujících aktiv se také věnujeme otázkám nástupnictví a předání majetku. Poradíme, jak efektivně a hladce předat majetek dalším generacím, zatímco minimalizujeme potenciální právní komplikace a daňové zatížení. Klademe důraz na osobní přístup a důkladné porozumění potřebám každého klienta.

Věříme, že pečlivé a strategické řízení rodinného majetku je základem pro jeho dlouhodobou ochranu a růst, což umožní našim klientům předat své hodnoty a bohatství budoucím generacím s jistotou a důvěrou. Samozřejmostí je i spolupráce s renomovanými notářskými kancelářemi a dalšími odborníky.

Rodinné právo

Dlouhodobá spolupráce založená na důvěře

Velmi si ceníme významu dlouhodobých vztahů, které jsou založeny na důvěře, porozumění a vzájemném respektu. Věříme, že právě tyto hodnoty jsou základem pro úspěšné a efektivní právní služby. Naši klienti se proto mohou spolehnout nejen na naši pomoc při aktuálních právních záležitostech, ale také na naši podporu v dlouhodobém horizontu.

Naším dlouhodobým cílem je být nejen právními poradci, ale zejména důvěrnými partnery našich klientů na jejich cestě, ať už v dobrých časech, nebo při řešení životních výzev. Jsme zde, abychom poskytli podporu a odborné vedení v každé situaci, která vyžaduje právní odbornost.